4. számú melléklet a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez102

2000.01.01.

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének előírt tagolása az egyéb szervezetnél

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

C. Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/Jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/Eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen

5. számú melléklet a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez103

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásának előírt tagolása az egyéb szervezetnél

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált saját teljesítmények értéke

3. Egyéb bevételek

ebből:

- tagdíj, alapítótól kapott befizetés

- támogatások

4. Pénzügyi műveletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1±2+3+4+5)

ebből: közhasznú tevékenység bevételei

6. Anyagjellegű ráfordítások

7. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők juttatásai

8. Értékcsökkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások

10. Pénzügyi műveletek ráfordításai

11. Rendkívüli ráfordítások

B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)

ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

12. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-12)

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési támogatás

B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

vissza