2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról

2011.01.01.

15. A változásbejegyzési eljárás és a módosított alapító okirat, az alapszabály és a beszámoló benyújtásának szabályai

39. § (1) A beszámolót – ha a szervezet külön törvény rendelkezése alapján a beszámoló letétbe helyezésére köteles – az OBH részére kell megküldeni.

(2) Az elektronikus úton küldött beszámoló közzétételére az országos névjegyzékben, napi feltöltéssel kerül sor. A papír alapon megküldött beszámoló elektronizálására és az országos névjegyzékbe történõ feltöltésére az OBH-nak húsz munkanap áll rendelkezésére.

(3) Ha a beszámolót elektronikus úton küldték meg a beszámoló közzétételre történõ megküldésének teljesítésérõl az idõpont megjelölésével az informatikai rendszer útján elektronikus igazolást kell küldeni.

(4) A beszámoló megküldésére vonatkozó határidõk tekintetében az OBH-hoz történõ – elektronikus úton történõ megküldés esetén az informatikai szempontból szabályszerû – érkezés idõpontja irányadó. A beszámoló akkor

tekinthetõ informatikai szempontból szabályszerûnek, ha a beszámolóhoz a jogszabályban elõírt mellékleteket csatolták és a mellékletek tartalma, formátuma informatikailag értelmezhetõ.

(5) A közzétett beszámoló – az informatikai rendszer útján – az országos névjegyzékben a szervezet nevének vagy nyilvántartási számának megadásával, keresõprogram segítségével is megismerhetõ.

(6) A beszámolót és – papír alapú megküldés esetén – a beszámoló elektronikus másolatát is a bíróság õrzi. Az elektronikus úton megküldött beszámolót úgy kell megõrizni, hogy az kizárja az utólagos módosítás lehetõségét, folyamatosan biztosított legyen az ahhoz való hozzáférés, valamint az elektronikus okirat értelmezhetõsége (olvashatósága). Az elektronikus okiratot védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, törlés vagy megsemmisítés ellen is.

(7) A bíróság az informatikai rendszer útján ellenõrzi a beszámoló megküldésének tényét és idõpontját.

40. § (1) Ha a szervezet a beszámolót elektronikus úton küldi meg az OBH részére, ennek során nincs helye a papír alapú beszámoló képi formátumú elektronikus okirattá történõ átalakításának.

(2) A beszámolónak az OBH részére történõ megküldésével a szervezet letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének is eleget tesz.

 (3) A számviteli törvény és az Ectv. szerinti beszámoló elektronikus okiratként történõ elkészítése nem jogosít a beszámoló összeállítását (formáját, szerkezetét, tagolását) illetõen a számviteli törvényben és az Ectv.-ben elõírt rendelkezésektõl való eltérésre.

(4) A beszámolót a szervezetnek az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 7. §-ának (2) bekezdése szerinti képviselõje küldi meg a bíróság részére.

(5) Ha a szervezet a beszámolóról – külön jogszabály szerint arra feljogosított által aláírt – papír alapú okirat alapján határozott, úgy a (4) bekezdés szerinti személy egyben igazolja, hogy az ezt követõen elektronikus úton megküldött beszámoló megegyezik a jóváhagyott beszámolóval. Ebben az esetben a (4) bekezdés szerinti személy a papír alapú beszámoló egy eredeti példányát – annak elfogadásától számított tíz évig – megõrzi, és amennyiben a megküldött

beszámoló szabályszerûségével összefüggésben kétség merülne fel, köteles azt a bíróság, illetve a törvényességi ellenõrzést folytató ügyészség felhívására bemutatni.

(6) A beszámolóhoz kötelezõ könyvvizsgálat esetén mellékelni kell – a független könyvvizsgálói jelentést is. E törvény beszámolóra vonatkozó elõírásait a könyvvizsgálói jelentésre is megfelelõen alkalmazni kell.

 

2012. június 30-tól hatályos

vissza